Blog, experiencias y recursos para clase profes en apuros

Personal interí docent: Com apuntar-se a llistes?

Nov 29, 2023 | Blog

Hola profe! 

Vols apuntar-te a la borsa docent? No saps per com començar? T’han dit a la universitat que has d’apuntar-te, però no saps que és? Venim ajudar-te perquè puguis veure la llum en aquest túnel 🥰🥰.

❗ Abans de començar és important que sàpigues que el període d’inscripció del curs 23-24 estarà obert fins al dia 20 de desembre de 2023. Però es poden afegir modificacions uns dies al mes, revisa els dies aquí. 

Entrem en matèria 🎯 

Què és la borsa docent? 

La borsa de treball del personal docent és un llistat adreçat a les persones que volen treballar com a docents interins en centres públics. En apuntar-s’hi, opten a cobrir alguna de les vacants que el Departament d’Educació disposa en els centres públics de Catalunya ✅.  

Pots consultar sempre que vulguis les especialitats dels cossos docents que estan convocades en cada moment. Aquesta llista, pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin.  

Qui pot apuntar-se? 

Les persones que poden formar part de la borsa docent són:  

 • Personal interí del cos docent no universitari que ja ha prestat els seus serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Ocupant una posició o una altra d’acord amb el temps de servei.  
 • Persones que encara no han prestat serveis com a personal interí o substitut docent, però han superat les oposicions i no han estat seleccionades. En aquest cas, l’ordre el marcarà la puntuació global que hagin obtingut durant el procés selectiu.  
 • Persones que han estat admeses en concursos públics convocats pel Departament a partir de setembre de 1996 i no han estat nomenades com a personal interí docent. Apareixeran ordenades segons l’any de la darrera convocatòria i el número d’ordre assignat en aquesta. 

Per poder apuntar-te a la borsa docent, has de tenir en compte que has de seguir uns requisits generals i els específics de cada especialitat. 

 • Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea. 
 • Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents a la funció docent. 
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques. 
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l’agressió i l’abús sexual, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d’éssers humans, d’acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. 
 • Tenir el certificat de nivell de suficiència de català o una titulació equivalent. ❗ Tingueu en compte, que a partir del curs 25-25 serà necessari tenir el nivell C2 de català, us deixem una ajuda per fotre-li canya.  
 • No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 
 • Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. 

Consulta els requisits específics de l’especialitat a la qual et vols inscriure a la web del departament. 

Quina documentació necessites per presentar-te? 

Profe prepara’t perquè necessitaràs una superllibreta per apuntar tot el que necessites 😝 

Per apuntar-se a la borsa docent de primària i infantil: 

 • DNI o document acreditatiu de la nacionalitat o el passaport (si no ets espanyol/a) 
 • Declaració responsable de no tenir cap malaltia o limitació física o psíquica que no et permeti treballar com a docent. 
 • Declaració jurada de no haver estat expulsada mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració pública.  
 • Consentiment per comprovar les dades al Registre central de delinqüents sexuals, o una certificació negativa del registre. 
 • Fotocòpia del títol que acrediti el nivell de llengua catalana (recorda que a partir del curs 25-26, serà necessari el nivell C2). 
 • Fotocòpia del títol o expedient acadèmic del grau cursat. 

Per accedir a la borsa docent per als cossos de professors de secundària, escoles oficials d’idiomes i professors tècnics de formació professional, també cal:  

 • Títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica. 
 • Certificat d’aptitud pedagògica. 
 • Títol d’especialització didàctica.  

Per veure quins altres documents són necessaris o quines exempcions s’han de tenir en compte, consulta l’apartat documentació de la borsa docent.  

Abans d’apuntar-te has de tenir en compte diversos factors… 

 1. Només pots presentar una sol·licitud per convocatòria. 
 1. Pots tornar a accedir a la borsa en aquesta convocatòria si anteriorment n’has estat exclòs per algun dels motius següents: 
 1. Haver renunciat a un nomenament vigent. 
 1. No prendre possessió del lloc de treball adjudicat. 
 1. Haver renunciat expressament a formar-ne part. 
 1. Per fer la inscripció a la borsa, has de tenir l’idCAT Mòbil. Si tens el codi de la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC), el pots fer servir. 
 1. Pots modificar la sol·licitud d’inscripció tantes vegades com calgui abans de tramitar-la. Ara bé, un cop tramitada ja no la podràs modificar. 

Com apuntar-se a llistes? 

Per poder tramitar la inscripció has d’anar a la següent pàgina web. Recorda haver revisat que compleixes tots els requisits i que tens tota la documentació necessària ✅ 

1. Tramitar la sol·licitud i adjunta la documentació necessària 

2. Tramita la documentació dels requisits i dels mèrits en format PDF que l’aplicació genera. La sol·licitud no es considera presentada fins que no acabis aquest segon pas i hagis tramitat definitivament amb la documentació.  

3. Un cop hagis confirmat que vols tramitar la sol·licitud i hagis adjuntat la documentació, descarrega’t la sol·licitud. L’has d’imprimir, signar i adjuntar amb la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits al·legats. 

4. Un cop acabat el procés, rebràs un missatge de correu electrònic de confirmació. 

I ja estaria tot, que no és poc. Enhorabona per arribar fins aquí, xoca aquests 5! 😝😝

Si tens més dubtes, estarem encantades de respondre’ls als comentaris del blog o en les nostres xarxes socials, molts ànims en aquest procés 💪💪. 

Si tens més dubtes sobre el procediment, a la web del departament trobaràs tot el procés explicat detalladament. Però no tan fàcil 😅 

Si també vols començar a saber sobre el procés de les opos, pots apuntar-te a la nostra llista informativa per estar al dia de totes les novetats 👏👏👏.

Vull més informació

¿Te ha gustado? ¡Compártelo!:

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te informamos que la información que nos facilitas será tratada por Profes en Apuros S.L., responsable de la web, con el fin de prestarte el servicio solicitado y realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. La legitimación se obtiene mediante la relación contractual que existe entre las partes. Los datos no se cederán a terceros sin tu consentimiento, salvo en los casos en que exista una obligación legal. Podrás ejercer sus derechos en hola@profesenapuros.com